Privacy Policy

To read the Privacy Policy in English, please scroll below.

W A4BEE działamy globalnie, jednak nigdy nie tracimy z oczu ludzkiego i społecznego wymiaru naszej pracy. Wiemy, że od naszych rozwiązań i usług może zależeć czyjeś życie lub przyszłość finansowa. Bierzemy pełną odpowiedzialność za projekty, które realizujemy. W ten sposób od lat budujemy zaufanie i prestiż naszej marki. A4BEE stara się przestrzegać najwyższych standardów zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Fundamentem naszej działalności jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych. Szczególnie cenimy sobie poszanowanie prywatności Użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe.

Spis treści

Cel Polityki

Polityka dotyczy wszystkich stron internetowych A4BEE Sp. z o. o., stron w ramach globalnej domeny A4BEE | Delivering Meaningful Innovation należącej do A4BEE Sp. z o.o. oraz innych stron internetowych prowadzonych przez A4BEE Sp. z o.o., zwanych dalej stronami internetowymi A4BEE. A4BEE Sp. z o.o. oświadcza, że strony internetowe A4BEE prowadzone są z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i profesjonalizmu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności chroniącymi prywatność Użytkowników stron internetowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L. 2016 nr 119/1
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm. [Ustawa polska].
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. z 2014 roku, poz. 243, z późn. zm. [Ustawa polska].

Zbiór danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest A4BEE Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP wysyłane do naszego serwera. Oznacza to, że upubliczniamy adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby są identyfikowane przez adresy URL. Znamy również następujące dane:

Czas dotarcia zapytania;

Nazwa stacji klienckiej – identyfikacja odbywa się za pomocą protokołu HTTP;

Informacje o błędach, które wystąpiły podczas transakcji HTTP;

Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referrer link) – jeśli strona została odwiedzona poprzez link;

Informacje o przeglądarce użytkownika

Geolokalizacja

Informacje o przeglądarce i urządzeniu

Informacje o zdarzeniach zachodzących na stronie internetowej, które wykonuje Użytkownik

Imię, adres e-mail – w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej

Imię, adres e-mail – w przypadku pobrania e-booka

Adres e-mail oraz wszystkie dane zawarte indywidualnie w CV przez kandydata na wybrane stanowisko, na które A4BEE prowadzi obecnie rekrutację

Niezależnie od powyższego mogą zaistnieć okoliczności, w których inne niż powyższe informacje dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą niezbędne do wykonania żądanej usługi lub procesu. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji, w tym danych osobowych, oraz o celu wykorzystania tych informacji.

Użytkownik może dobrowolnie podjąć decyzję o udostępnieniu lub odmowie udostępnienia swoich danych osobowych. Niemniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, gdy Użytkownik jest zainteresowany uzyskaniem informacji dotyczących świadczenia usługi, bądź wydarzenia określonego w ramach stron internetowych A4BEE (np. uzyskanie informacji o produkcie, organizowanym wydarzeniu, ofercie, pobranie demo; uruchomienie programu praktyk, proces rekrutacji).

Tym samym Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/kwestionariusza, w którym wskazane zostanie, jakie dane osobowe i w jakim celu będą zbierane.

Podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu ich podania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

W sytuacji, gdy Użytkownik ujawnia w formularzu/kwestionariuszu dane osobowe osoby trzeciej, przyjmuje się, że posiada on stosowną zgodę osoby, której dane ujawnił.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu oraz prawo do poprawiania i uzupełniania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać:

 1. zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych
 2. usunięcia danych
 3. sprostowania danych
 4. ograniczenia przetwarzania.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych – usunięcia danych.

Administrator jest zobowiązany do przestrzegania tych praw w myśl art. 16-18 GDPR.

Administrator poinformuje również każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku (art. 19 GDPR).

Zastrzega się, że strony internetowe A4BEE nie gromadzą, nie monitorują, ani nie weryfikują informacji na temat wieku odwiedzających Użytkowników, ani nie gromadzą żadnych innych informacji, które pozwoliłyby A4BEE ustalić, czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailowych, uczestnik badań ankietowych, osoba biorąca udział w organizowanym za ich pośrednictwem konkursie) może dokonywać czynności prawnych.

Zastrzega się, że osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny zapisywać się na usługi świadczone przez serwisy internetowe, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeśli taka zgoda jest wystarczająca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator przetwarza dane według następujących zasad:

 • na podstawie prawna i zgodnie z prawem (legalizm);
 • rzetelnie i uczciwie (uczciwość);
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 • dla konkretnych celów, a nie “na zapas” (minimalizacja);
 • nie więcej niż to konieczne (adekwatność);
 • z dbałością o dokładność danych (poprawność);
 • nie dłużej niż jest to konieczne (terminowość);
 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Podanie Twoich danych jest zawsze dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, dla których dane są zbierane, w szczególności uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi zawarcie umowy.

Jeśli chcesz wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz przesłać taką informację na adres e-mail: privacy@a4bee.com.

Przetwarzanie danych

Bezpieczeństwo danych osobowych podczas ich przetwarzania jest dla nas kluczową kwestią. Nasza infrastruktura teleinformatyczna jest monitorowana i podlega procesowi ciągłego doskonalenia opartego na:

 1. okresowym przeprowadzaniu oceny skutków dla ochrony danych;
 2. przeprowadzaniu wewnętrznych audytów w oparciu o wymagania GDPR oraz w oparciu o dobre praktyki normy ISO / IEC 2700;
 3. szkoleniach dla pracowników i podmiotów współpracujących.

Analiza danych

Państwa dane podlegają analizie przez Administratora Danych i tylko w zakresie niezbędnym do wykonania umowy przez podmioty współpracujące z Administratorem. Państwa dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu przez Administratora Danych oraz przez podmioty z nim współpracujące.

Archiwizacja

Dane nie są archiwizowane, natomiast są przechowywane jedynie w głównych bazach danych. Więcej informacji znajdziesz również w sekcji Miejsce/miejsca przetwarzania i przechowywania danych

Miejsce/miejsca przetwarzania i przechowywania danych

Dane są przetwarzane i przechowywane na certyfikowanych serwerach centrum danych oraz na stacjach roboczych spełniających wysokie standardy bezpieczeństwa mierzone zgodnie z wymogami normy ISO 27001.

Przetwarzanie danych dzieci

Nasze usługi skierowane są do podmiotów i osób fizycznych, które ukończyły 18 lat. Dane osobowe dzieci nie są przetwarzane.

Strony internetowe A4BEE wykorzystują tzw. pliki cookies lub inne technologie pełniące funkcje podobne lub równoważne do cookies, tj. informacje zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających Strony internetowe. Cookies są automatycznie pobierane i wykorzystywane przez Serwisy przy każdym połączeniu z urządzeniem końcowym Użytkownika.

Strony internetowe wykorzystują pliki cookies, do:

 1. Świadczenia usług;
 2. Przechowywania indywidualnych ustawień Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 3. Poprawy bezpieczeństwa poprzez kontrolę naruszeń w procesie korzystania ze stron internetowych;
 4. Uzyskiwania zbiorczych, anonimowych statystyk w celu poprawy funkcjonalności stron internetowych;
 5. Umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności stron internetowych (np. zapamiętywania odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na żądanie Użytkownika);
 6. W celach reklamowych i marketingowych w celu dostosowania treści reklamowych wyświetlanych na stronach internetowych A4BEE oraz innych stronach internetowych do preferencji Użytkowników.

UWAGA: pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika, nie przetwarzają danych osobowych, ani nie dokonują zmian w konfiguracji urządzenia końcowego Użytkownika lub oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu.

W ramach stron internetowych A4BEE stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne pliki cookies (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika tylko podczas korzystania ze stron internetowych, tj. do zamknięcia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki, z której korzysta Użytkownik,
 • pliki cookies trwałe – pozostają one na urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia ich cyklu życia (czas działania sparametryzowany dla pliku cookies) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Warto wiedzieć, że domyślną opcją jest włączenie akceptacji plików cookies. Każdy Użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub ograniczyć w pewnym zakresie akceptację plików cookies na swoim urządzeniu. Informujemy, że może to wpłynąć na komfort korzystania ze stron internetowych i skutkować brakiem lub nieprawidłowym wyświetlaniem większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki tak, aby pytała o zgodę Użytkownika na instalację plików cookies. Umożliwia to użytkownikowi kontrolę nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

Aby łatwo zarządzać plikami cookies, Użytkownik powinien wybrać preferowaną przeglądarkę i zmodyfikować ustawienia zarządzania plikami cookies. Brak zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym A4BEE będzie przechowywać informacje na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Dane te nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Administratora.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do przetwarzania lub przechowywania danych osobowych. Nie mogą być wykorzystane do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika i nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w przeglądarce lub urządzeniach telekomunikacyjnych.

Informujemy, że przekazujemy pliki cookies do następujących usługodawców w celach statystycznych.

Przekazywane dane dotyczą:

 • Statystyki sesji
 • Przybliżonej geolokalizacji
 • Informacje o przeglądarce i urządzeniu

Podążając za linkami, możesz dowiedzieć się więcej o ich polityce prywatności:

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Microsoft Clarity: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/cookie-list

Udostępnianie stron internetowych

Strony internetowe A4BEE mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. A4BEE Sp. z o.o. nie ma wpływu na politykę prywatności takich podmiotów i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

PR i Marketing

Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, udostępnione przez Użytkownika w ramach stron internetowych A4BEE oraz przekazane podczas uczestnictwa Użytkownika w szeregu różnych spotkań organizowanych przez podmioty A4BEE mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych i PR w ramach różnych kampanii marketingowych prowadzonych przez podmioty A4BEE, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

Rekrutacja

Strony internetowe A4BEE mogą być zaangażowane w rekrutację nowych pracowników, praktykantów, stażystów i partnerów dla A4BEE Sp. z o.o. lub innych podmiotów A4BEE. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane na potrzeby rekrutacji wyłącznie w ramach obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wypełniając formularz rekrutacyjny, Użytkownik wyraża zgodę na udział w obecnych i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez podmioty A4BEE. Zgoda dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesu rekrutacji.

Kontakt w sprawach ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: privacy@a4bee.com


At A4BEE we operate globally, however, we never lose sight of the human and social dimensions of our work. We know that someone’s life or financial future may depend on our solutions and services. We take full responsibility for the projects we execute. In this way, we have been building trust and our brand prestige for years. A4BEE strives to comply with the highest standards of management, communication, and transparency. Foundations of our business include observing the applicable laws and regulations on privacy and personal data protection.

We particularly value respecting the privacy of Users visiting our websites.

Table of contents:

Purpose of the Policy

The Policy applies to all A4BEE Sp. z o. o. websites, sites within the global domain of A4BEE | Delivering Meaningful Innovation owned by A4BEE Sp. z o.o., and to other websites run by A4BEE Sp. z o.o. hereinafter referred to as A4BEE websites. A4BEE Sp. z o.o. declares that A4BEE websites are run with the utmost care, in compliance with the rules of technical know-how and professionalism, as well as following the applicable legal regulations, in particular, those that protect the privacy of Internet website Users:

 1. Regulation No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of the EU of April 27 2016 on the protection of individuals concerning the processing of personal data and the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, Official Journal of the European Union L. 2016 No 119/1
 2. Act of July 18 2002 on the provision of services by electronic means, Journal of Laws from 2013, item 1422, as amended [Polish Law].
 3. Act of July 16 2004 Telecommunication Law, Journal of Laws from 2014, item 243, as amended [Polish Law].

Data Collection

Your personal data administrator is A4BEE Sp. z o. o. with registered office in Wrocław, Muchoborska 8, 54-424 Wrocław.

By the accepted practice of most web services, we keep HTTP inquiries sent to our server. This means that we public IP addresses from which Users browse information content of our service. The browsed resources are identified by URL addresses. We also know the following:

 • Request arrival time;
 • The name of the client station – identification is done via HTTP protocol;
 • Error information that occurred during the HTTP transaction;
 • URL of the page previously visited by the User (referrer link) – if the page was visited through a link;
 • Information about the user’s browser
 • Geolocation
 • Information about your browser and device
 • Information about events occurring on the website that the User performs
 • First name, e-mail address – in case of filling in the application form available on the website
 • Name, email address – in case of downloading an e-book
 • The E-mail address and all data included individually in the resume by the candidate for the selected position for which A4BEE is currently recruiting

Regardless of the above, circumstances can be when information other than the above concerning the User, including personal data, will be indispensable to execute the requested service or process. In such a case, the User will be informed of the necessity to make available certain information, including personal data, and of the purpose of using such information. The User can make a voluntary decision concerning making available or denial to make available his/her personal data. Nevertheless, making available personal data may be required in a situation when the user is interested in obtaining information concerning the provision of a service, or event specified as a part of A4BEE websites (e.g. securing the information on a product, organized event, offer, downloading a demo; launching an internship program, recruitment process). Thus, the User may be requested to fill in and send a form/questionnaire where it will be indicated what kind of personal data and for what purpose will be gathered.

The data provided will be processed for the period necessary to achieve the purpose of the provision unless the law provides otherwise.

In a situation when the User reveals personal data of a third person in the form/questionnaire, it is assumed that the User has the appropriate consent of the person whose data he/she has revealed.

The User is entitled to view and the right to amend and complete any incorrect or incomplete personal data. Regardless of the above, the User has the right at any time to request:

 1. to stop processing his/her personal data
 2. have his/her data deleted
 3. have his/her data rectified
 4. restriction of processing

The User is at any time entitled to demand that processing of his/her personal data is ceased – the data are deleted.

The Controller is obliged to respect these rights following articles 16-18 GDPR.

The controller will also inform any recipient to whom the personal data have been disclosed of the rectification or erasure of the personal data or the restriction of the processing unless this proves impossible or involves a disproportionate effort (art. 19 GDPR). A statement of withdrawal of consent to the processing of personal data, for example by sending it to the e-mail address: privacy@a4bee.com

We reserve that A4BEE websites do not gather, monitor, or verify information on the age of Users visiting them or any other information gathering which would enable A4BEE to determine whether the User (including the recipient and a user of e-mail lists, participant of questionnaire research, and a person participating in the contest organized via them) can perform acts in law.

It is reserved that persons not having a full capacity to perform acts in law should not place orders or subscribe to services provided by websites unless their statutory representatives express their consent for this if such consent is sufficient according to applicable legal regulations.

The Administrator processes data by the following principles:

 • on a legal basis and under the law (legalism);
 • fairly and honestly (fairness);
 • in a manner that is transparent to the data subject (transparency);
 • for specific purposes and not “to spare” (minimization);
 • no more than necessary (adequacy);
 • with care for the accuracy of the data (correctness);
 • no longer than necessary (timeliness);
 • ensuring adequate data security (security).

Providing your data is always voluntary, but remember that refusal to provide them will prevent us from realizing the purposes for which the data are collected, in particular, it will make contact with you impossible or considerably more difficult or prevent the conclusion of a contract.

Data Processing

The security of personal data during processing is a key issue for us. Our ICT infrastructure is monitored and is subject to a continuous improvement process based on:

 • periodically carrying out a data protection impact assessment
 • conducting internal audits based on the requirements of the GDPR and based on good practices of the ISO / IEC 2700 standard
 • training for staff and cooperating entities

Data Analysis

Your data is subject to analysis by the Data Administrator and only to the extent necessary to perform the contract by entities cooperating with the Administrator. Your data are not subject to automatic profiling by the Data Administrator and by entities cooperating with it.

Archiving

The data is not archived and is only stored in the main databases. You can also find more information in the “Data storage and processing” section.

Data processing and storing location/site

The data is processed and stored on certified data center servers and workstations meeting high-security standards measured according to ISO 27001 standard requirements.

Processing data of children

Our services are directed to entities and individuals who are at least 18 years old. Children’s personal data is not processed.

A4BEE websites use the so-called cookies or other technologies featuring functions similar or equivalent to cookies, i.e., information stored on the end device of Users visiting Websites. Cookies are automatically downloaded and used by Websites at each connection with the User’s end device.

Websites use cookies to:

 1. Provision of Services;
 2. Storing individual User settings and optimizing the use of the websites;
 3. Improve security by controlling violations in the process of using the websites;
 4. Obtain aggregated, anonymous statistics to improve the functionality of the websites;
 5. To enable the basic functionality of the websites (e.g., to remember pages visited to restore them at the User’s request);
 6. For advertising and marketing purposes to tailor the advertising content displayed on A4BEE and other websites to the Users’ preferences.

NOTE: cookie files do not enable the User’s identity identification in any way, do not process personal data, or do not make any changes in the configuration of the User’s end device or software installed on this device.

As a part of A4BEE websites, we use the following types of cookie files:

 • session cookie files (temporary) – stored on the User’s device only when websites are used, i.e. until logging off, closing a website, or closing the browser used by the User,
 • permanent cookie files – these remain at the User’s device until their life cycle ends (operating time parameterized for a cookie) or until removed by the User.

Settings concerning the files are individual for each internet browser. It is worth knowing that the default option is to enable cookie acceptance. Each User, however, may completely turn this option off or limit cookie acceptance to a certain extent on his/her device. We inform that this can influence the comfort of using websites and result in a lack or improper display of a majority of websites. In some cases, it is possible to set the browser to ask for the User’s permission to install cookie files. This enables the user to control cookie files but can slow down the browser.

To easily manage cookie files, the User should select their preferred browser and modify cookies management settings. Failure to change the settings in the scope of cookies means that these will be installed on the User’s end device, and, thus, the A4BEE will store information on the User’s end device and obtain access to it.

This data is not connected to specific people browsing the Controller’s pages.

Cookies are not used to process or store personal data. They cannot be used to directly identify the User and do not make any configuration changes in the browser or telecommunication devices.

Please be informed that we transfer cookies to the following service providers for statistical purposes.

The data transferred relates to:

 • Session statistics
 • Approximate geolocation
 • Browser and device information

By following the links, you can learn more about their privacy policies: Google Analytics and Microsoft Clarity

Making Available Websites

A4BEE websites may include links to internet websites of other entities. A4BEE Sp. z o.o. does not influence the privacy policy of such entities and is not responsible for such a policy.

PR and Marketing

All information, including personal data, made available by the User as a part of A4BEE websites and provided while the User participates in a range of various meetings organized by A4BEE entities may be used for marketing and PR purposes as a part of various marketing campaigns conducted by A4BEE entities if the User expresses his/her consent for that. User’s consent is equivalent to acceptance of receiving commercial information.

Recruitment

A4BEE websites may be involved in the recruitment of new staff, interns, trainees, and partners for A4BEE Sp. z o.o. or other A4BEE entities. Personal data obtained in this manner are used for the needs of recruitment only as a part of current and future recruitment processes. Filling in a recruitment form, the User expresses his/her consent for participation in the current and future recruitment processes conducted by A4BEE entities. The consent refers to all documents submitted as a part of the recruitment process.

Contact for privacy protection or personal data protection issues: privacy@a4bee.com