Ogólne warunki świadczenia
usług i płatności

Ogólne warunki świadczenia usług i płatności dla produktów w A4BEE Sp. z o.o. (OWU) LISTOPAD 2021

§ 1. Zakres obowiązywania

 1. Poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Płatności („OWU“) obowiązują w przypadku każdego zlecenia (tj. w szczególności zamówienia jakichkolwiek towarów lub związanymi z nimi usług) udzielonego A4BEE Sp. z o.o. („my” lub „A4BEE”) przez klienta. Stosuje się je również do wszystkich przyszłych produktowych dostaw, usług lub ofert kierowanych do klientów, nawet gdy nie zostały oddzielnie dołączone. Niniejsze OWU stosuje się także, jeśli przedmiotem umowy jest wytworzenie, udostępnienie lub udzielenie praw do utworu w tym oprogramowania związanego z produktami A4BEE.
 2. Umowa między klientem a A4BEE może zostać zawarta jedynie na warunkach określonych w niniejszym OWU. Artykułu 3854 § 1 k.c. nie stosuje się. Wszelkie wzorce umowne klienta odbiegające od niniejszych nie znajdują zastosowania do takiej umowy. Będą one wiążące jedynie w przypadku, gdy wyraźnie wyraziliśmy pisemną zgodę na ich obowiązywanie.
 3. Zawierając tę umowę klient potwierdza, że zawiera ją w bezpośrednim związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą i posiada ona dla niego charakter zawodowy.
 4. Poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Płatności dotyczą tylko usług powiązanych z produktami A4BEE.

§ 2. Oferty i zamówienia

 1. Przesłana w formie dokumentowej propozycja cenowa z naszej strony, do której załączono niniejsze OWU, jest wiążąca i stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 681 § 2 kodeksu cywilnego, wszelkie oferty złożone przez nas, do których znajduje zastosowanie niniejsze OWU mogą być przyjęte przez klienta jedynie bez zastrzeżeń. Wzory i próbki zawierają orientacyjne dane, które nie są dla nas wiążące.
 2. Z chwilą przyjęcia naszej oferty przez klienta, które następuje poprzez złożenie zamówienia w formie dokumentowej, dochodzi do zawarcia stosownej umowy pod warunkiem zawieszającym. Ziszczenie się warunku następuje wraz z potwierdzeniem przez nas zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zależne jest od potwierdzenia nam przez producentów dostępności komponentów przedmiotu zamówienia (jego poszczególnych części). W razie niepotwierdzenia przez nas zamówienia w terminie dwóch tygodni od otrzymania zamówienia, umowa wygasa. Szczegółowy zakres dostawy zostanie określony w naszym potwierdzeniu zamówienia. Niniejszy pkt 2. pozostaje bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego OWU, które dla skutecznego zawarcia umowy wymagają spełnienia dodatkowych warunków.
 3. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w pkt 2. powyżej wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
 4. Jesteśmy uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych, o ile jest to uzasadnione i akceptowalne dla klienta. W szczególności dostawa częściowa jest uzasadniona, jeśli:
 5. a) dostawa częściowa służy klientowi do realizacji celu określonego umową;
 6. b) dostawa pozostałych zamówionych przedmiotów umowy została zagwarantowana oraz
 7. c) po stronie klienta nie powstaną dodatkowe nakłady lub koszty spowodowane dostawą częściową, chyba że złożymy oświadczenie o pokryciu takich kosztów.
 8. Dostawy próbne po upływie uzgodnionego okresu czasu uznaje się za przyjęte przez klienta zgodnie z niniejszymi OWU, jeśli nie dokonano innych pisemnych uzgodnień lub też takie dostawy nie zostały nam zwrócone przez klienta w okresie próbnym (demo).
 9. Klient może odstąpić od umowy najpóźniej do momentu otrzymania od A4BEE (drogą elektroniczną) potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w § 2 pkt 2. Po tej chwili klient nie jest uprawniony do rezygnacji z zamówienia.
 10. Klient może po potwierdzeniu zamówienia, a przed przejściem ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia zgodnie z § 6, odstąpić od umowy za jednoczesną zapłatą na rzecz A4BEE odstępnego w wysokości 15 % wartości zamówienia netto, albo w wysokości 75 % wartości zamówienia netto, gdy jest to zamówienie zaznaczone w potwierdzeniu zamówienia jako indywidualnie przygotowywane dla danego klienta. Odstąpienie od umowy za zapłatą odstępnego jest możliwe do umówionego czasu dostawy zamówienia do klienta.
 11. Jeżeli Strony postanowią, że część ceny zostanie zapłacona przed realizacją zamówienia – w szczególności jeżeli zostanie to określone w ofercie, która zostanie zaakceptowana przez klienta zgodnie z niniejszym OWU, kwota taka stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego.

§ 3. Ceny

 1. Nasze ceny nie zawierają podatku VAT w ustawowej wysokości i są cenami netto „ex-works“, które nie obejmują kosztów ubezpieczenia, transportu i wysyłki. Powyższe nie ma wpływu na treść § 11.

§ 4. Warunki płatności

 1. Warunki i terminy płatności wynikają z każdorazowo zawieranego porozumienia pomiędzy A4BEE a klientem. Decydująca dla dotrzymania terminu zapłaty jest data wpływu środków na nasz rachunek bankowy wskazany przez A4BEE w ofercie lub w innym dokumencie.
 2. W przypadku, gdy klient nie dokona zapłaty w terminie wymagalności przysługują nam od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty odsetki maksymalne za opóźnienie o których mowa w art. 481 pkt. 21 kodeksu cywilnego w wysokości równej dwukrotności sumy składników (i) i (ii), gdzie (i) równa się stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i zaś (ii) równa się 5,5 punktów procentowych. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia wyższego odszkodowania oraz dalszych roszczeń.
 3. W przypadku gdy płatność zostanie odroczona za zgodą A4BEE, niezapłacone kwoty podlegają oprocentowaniu w wysokości 8 % rocznie od dnia wymagalności (odsetki umowne). 4. Klient bez zgody A4BEE może potrącić wierzytelność przysługującą mu wobec A4BEE z wierzytelnością przysługującą A4BEE wobec klienta, jedynie w przypadku gdy wierzytelność klienta została stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub gdy A4BEE wyraziła zgodę na potrącenie w formie pisemnej. Powyższe dotyczy również prawa zatrzymania.