OWU

Ogólne warunki świadczenia usług i płatności
dla produktów w A4BEE Sp. z o.o. (OWU)
LISTOPAD 2021

 

 


§ 1. Zakres obowiązywania 

 1. Poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Płatności („OWU“) obowiązują w przypadku każdego zlecenia (tj. w szczególności zamówienia jakichkolwiek towarów lub związanymi z nimi usług) udzielonego A4BEE Sp. z o.o. („my” lub „A4BEE”) przez klienta. Stosuje się je również do wszystkich przyszłych produktowych dostaw, usług lub ofert kierowanych do klientów, nawet gdy nie zostały oddzielnie dołączone. Niniejsze OWU stosuje się także, jeśli przedmiotem umowy jest wytworzenie, udostępnienie lub udzielenie praw do utworu w tym oprogramowania związanego z produktami A4BEE. 
 2. Umowa między klientem a A4BEE może zostać zawarta jedynie na warunkach określonych w niniejszym OWU. Artykułu 3854 § 1 k.c. nie stosuje się. Wszelkie wzorce umowne klienta odbiegające od niniejszych nie znajdują zastosowania do takiej umowy. Będą one wiążące jedynie w przypadku, gdy wyraźnie wyraziliśmy pisemną zgodę na ich obowiązywanie. 
 3. Zawierając tę umowę klient potwierdza, że zawiera ją w bezpośrednim związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą i posiada ona dla niego charakter zawodowy. 
 4. Poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Płatności dotyczą tylko usług powiązanych z produktami A4BEE.

§ 2. Oferty i zamówienia 

 1. Przesłana w formie dokumentowej propozycja cenowa z naszej strony, do której załączono niniejsze OWU, jest wiążąca i stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 681 § 2 kodeksu cywilnego, wszelkie oferty złożone przez nas, do których znajduje zastosowanie niniejsze OWU mogą być przyjęte przez klienta jedynie bez zastrzeżeń. Wzory i próbki zawierają orientacyjne dane, które nie są dla nas wiążące. 
 2. Z chwilą przyjęcia naszej oferty przez klienta, które następuje poprzez złożenie zamówienia w formie dokumentowej, dochodzi do zawarcia stosownej umowy pod warunkiem zawieszającym. Ziszczenie się warunku następuje wraz z potwierdzeniem przez nas zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zależne jest od potwierdzenia nam przez producentów dostępności komponentów przedmiotu zamówienia (jego poszczególnych części). W razie niepotwierdzenia przez nas zamówienia w terminie dwóch tygodni od otrzymania zamówienia, umowa wygasa. Szczegółowy zakres dostawy zostanie określony w naszym potwierdzeniu zamówienia. Niniejszy pkt 2. pozostaje bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego OWU, które dla skutecznego zawarcia umowy wymagają spełnienia dodatkowych warunków. 
 3. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w pkt 2. powyżej wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności. 
 4. Jesteśmy uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych, o ile jest to uzasadnione i akceptowalne dla klienta. W szczególności dostawa częściowa jest uzasadniona, jeśli:
  a) dostawa częściowa służy klientowi do realizacji celu określonego umową;
  b) dostawa pozostałych zamówionych przedmiotów umowy została zagwarantowana oraz
  c) po stronie klienta nie powstaną dodatkowe nakłady lub koszty spowodowane dostawą częściową, chyba że złożymy oświadczenie o pokryciu takich kosztów. 
 5. Dostawy próbne po upływie uzgodnionego okresu czasu uznaje się za przyjęte przez klienta zgodnie z niniejszymi OWU, jeśli nie dokonano innych pisemnych uzgodnień lub też takie dostawy nie zostały nam zwrócone przez klienta w okresie próbnym (demo).
 6. Klient może odstąpić od umowy najpóźniej do momentu otrzymania od A4BEE (drogą elektroniczną) potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w § 2 pkt 2. Po tej chwili klient nie jest uprawniony do rezygnacji z zamówienia. 
 7. Klient może po potwierdzeniu zamówienia, a przed przejściem ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia zgodnie z § 6, odstąpić od umowy za jednoczesną zapłatą na rzecz A4BEE odstępnego w wysokości 15 % wartości zamówienia netto, albo w wysokości 75 % wartości zamówienia netto, gdy jest to zamówienie zaznaczone w potwierdzeniu zamówienia jako indywidualnie przygotowywane dla danego klienta. Odstąpienie od umowy za zapłatą odstępnego jest możliwe do umówionego czasu dostawy zamówienia do klienta. 
 8. Jeżeli Strony postanowią, że część ceny zostanie zapłacona przed realizacją zamówienia – w szczególności jeżeli zostanie to określone w ofercie, która zostanie zaakceptowana przez klienta zgodnie z niniejszym OWU, kwota taka stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego.

§ 3. Ceny

 1. Nasze ceny nie zawierają podatku VAT w ustawowej wysokości i są cenami netto „ex-works“, które nie obejmują kosztów ubezpieczenia, transportu i wysyłki. Powyższe nie ma wpływu na treść § 11.

§ 4. Warunki płatności 

 1. Warunki i terminy płatności wynikają z każdorazowo zawieranego porozumienia pomiędzy A4BEE a klientem. Decydująca dla dotrzymania terminu zapłaty jest data wpływu środków na nasz rachunek bankowy wskazany przez A4BEE w ofercie lub w innym dokumencie. 
 2. W przypadku, gdy klient nie dokona zapłaty w terminie wymagalności przysługują nam od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty odsetki maksymalne za opóźnienie o których mowa w art. 481 pkt. 21 kodeksu cywilnego w wysokości równej dwukrotności sumy składników (i) i (ii), gdzie (i) równa się stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i zaś (ii) równa się 5,5 punktów procentowych. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia wyższego odszkodowania oraz dalszych roszczeń. 
 3. W przypadku gdy płatność zostanie odroczona za zgodą A4BEE, niezapłacone kwoty podlegają oprocentowaniu w wysokości 8 % rocznie od dnia wymagalności (odsetki umowne). 4. Klient bez zgody A4BEE może potrącić wierzytelność przysługującą mu wobec A4BEE z wierzytelnością przysługującą A4BEE wobec klienta, jedynie w przypadku gdy wierzytelność klienta została stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub gdy A4BEE wyraziła zgodę na potrącenie w formie pisemnej. Powyższe dotyczy również prawa zatrzymania.

§ 5. Dostawa 

 1. Wszystkie wychodzące od nas dostawy realizowane są zgodnie z następującymi regułami Incoterms 2020:
  a) DAP (Delivered at Place) – w przypadku towarów stanowiących kompletne rozwiązania;
  b) CPT (Carriage Paid To) – w przypadku części zamiennych i komponentów.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej, ustalone terminy realizacji naszych dostaw i usług zaczynają biec od momentu otrzymania przez klienta potwierdzenia z naszej strony.
 3. Terminy dostaw stają się wiążące wyłącznie po ich wyraźnym i pisemnym potwierdzeniu przez nas.
 4. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli towar zostanie dostarczony do klienta przed jego upływem, zgodnie z mającą zastosowanie regułą Incoterms 2020.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości dokonania dostawy lub opóźnienia w dostawie, jeśli spowodowane są one działaniem siły wyższej lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy (np. wszelkiego rodzaju zakłócenia pracy zakładu, opóźnienia w transporcie, strajki, zgodne z prawem lokauty, brak siły roboczej, energii lub surowców, utrudnienia w uzyskaniu koniecznych zezwoleń, zarządzenia władz oraz brak dostawy czy niewłaściwa lub nieterminowa dostawa ze strony naszych dostawców, jak również ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzeniu przez władzę innych ograniczeń), za które nie ponosimy odpowiedzialności. W takim przypadku klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeśli działanie siły wyższej przekracza okres sześciu miesięcy, każda ze stron umowy ma prawo odstąpić od umowy.
 6. Jeśli popadniemy w zwłokę z dostawą towarów, podejmiemy odpowiednie starania w celu dostarczenia ich w najszybszym możliwym terminie.
 7. W przypadkach, gdy klient zwleka z odbiorem towaru lub go nie odbierze:
  a) pobieramy opłatę za magazynowanie w wysokości 10% wartości towaru netto za każdy rozpoczęty miesiąc magazynowania
  b) klient pokryje koszty przesyłki zwrotnej jeśli taka będzie wymagana

§ 6. Ponoszenie ryzyka 

 1. Niezależnie od stosowanej reguły dostawcy Incoterms 2020, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na klienta w chwili przekazania przesyłki przez A4BEE przewoźnikowi lub spedytorowi. 
 2. Ubezpieczenie na wypadek uszkodzeń podczas transportu następuje wyłącznie na wyraźne życzenie i koszt klienta.

§ 7. Zastrzeżenie własności 

 1. Umowa każdorazowo zawierana jest z zastrzeżeniem własności na rzecz A4BEE. Przedmiot zamówienia (rzecz lub prawo) pozostaje własnością A4BEE do momentu zapłaty całości ceny przez klienta zgodnie z §. 4.1 OWU („towar zastrzeżony“). 
 2. Do czasu nabycia własności towaru zastrzeżonego przez klienta zgodnie z pkt 1 powyżej, jego przetworzenie przez klienta wymaga zgody A4BEE wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W razie braku takiej zgody rzecz powstała w wyniku przetworzenia pozostaje własnością A4BEE zgodnie z art. 192 § 2 k.c. do czasu wskazanego w pkt 1 powyżej. 
 3. Do czasu nabycia własności towaru zastrzeżonego przez klienta zgodnie z pkt 1 powyżej, jego połączenie z inną rzeczą ruchomą lub rzeczami ruchomymi wymaga pisemnej zgody A4BEE pod rygorem nieważności. W przypadku trwałego połączenia towaru zastrzeżonego z inną rzeczą ruchomą lub rzeczami ruchomymi, A4BEE przysługuje prawo współwłasności nowo powstałej rzeczy w proporcji wartości towaru zastrzeżonego do wartości pozostałych rzeczy będących przedmiotem połączenia. Jednakże gdy towar zastrzeżony ma wartość znacznie większą aniżeli pozostałe rzeczy będące przedmiotem połączenia, rzeczy takie stają się częścią składową towaru zastrzeżonego a prawo własności A4BEE pozostaje nienaruszone. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla roszczeń odszkodowawczych A4BEE z tytułu dokonania przez klienta połączenia towaru zastrzeżonego z naruszeniem niniejszego OWU. 
 4. Do czasu nabycia własności towaru zastrzeżonego przez klienta zgodnie z pkt 1, klient nie ma prawa trwale łączyć (związywać) towaru zastrzeżonego z innym obiektem. W każdym czasie musi być możliwe odłączenie towaru zastrzeżonego od innych obiektów nie powodując ich uszkodzenia.
 5. W razie opóźnienia klienta w zapłacie ceny, w całości lub w części, A4BEE jest uprawniona do:
  a) żądania niezwłocznego wydania jej towaru zastrzeżonego lub rzeczy powstałych w wyniku przetworzenia lub połączenia towaru zastrzeżonego klient zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania żądania wydać zastrzeżony towar co obejmuje w szczególności jego odłączenie i przygotowanie do odbioru,
  b) zablokowania możliwości korzystania z oprogramowania A4BEE, które zostało udostępnione klientowi wraz z towarem zastrzeżonym, zgodnie z § 14 (21) OWU;
  c) odstąpienia od umowy; A4BEE jest uprawniona do wykonania prawa odstąpienia w terminie 6 miesięcy od powstania stanu opóźnienia klienta w zapłacie całości lub części ceny.
 6. Jeżeli Strony tak postanowią – w szczególności jeżeli zostanie to określone w ofercie, która zostanie zaakceptowana przez klienta zgodnie z niniejszym OWU, warunkiem zawieszającym skutecznego zawarcia umowy jest przedłożenie przez klienta oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie wykonania obowiązku, o którym mowa w pkt (5) lit a) powyżej, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego. Koszty złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji ponosi klient. 
 7. Klient ponosi wszelkie koszty związane z wydaniem towaru zastrzeżonego lub rzeczy powstałych w wyniku przetworzenia lub połączenia towaru zastrzeżonego A4BEE w związku z wykonaniem przez A4BEE uprawnienia, o którym mowa w pkt, (5) lit. a) co obejmuje w szczególności koszty odłączenia i wydania towaru zastrzeżonego, w tym m.in. koszty usunięcia, transportu powrotnego, ewentualnych podatków i ceł. 
 8. Do czasu nabycia własności towaru zastrzeżonego zgodnie z pkt 1 powyżej, klient jest uprawniony do korzystania z towaru zastrzeżonego jako posiadacz zależny, jedynie w ramach zwykłej działalności. W okresie tym klient zobowiązuje się do przechowywania i korzystania z towaru zastrzeżonego z należytą starannością, jaka wymagana jest od rzetelnego przedsiębiorcy. 
 9. Do czasu nabycia własności towaru zastrzeżonego zgodnie z pkt 1 klient nie jest uprawniony do rozporządzania towarem zastrzeżonym w jakikolwiek sposób, ani do przeniesienia posiadania towaru zastrzeżonego na podmiot trzeci. 
 10. Do czasu nabycia własności towaru zastrzeżonego zgodnie z pkt 1 powyżej, klient zobowiązany jest do (i) utrzymywania widocznego oznaczenia na towarze „Własność A4BEE Polska Sp. z o.o.” oraz do (ii) natychmiastowego zgłaszania A4BEE ingerencji osób trzecich w stosunku do towaru zastrzeżonego, a także do przekazania dokumentów koniecznych w celu podjęcia ochrony prawnej przez A4BEE (w szczególności wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego.) Koszty powództwa przeciwegzekucyjnego i pozostałe koszty usunięcia skutków ingerencji osób trzecich oraz podjęcia koniecznych działań w celu odzyskania towaru ponosi klient, o ile koszty te nie zostaną zwrócone przez osoby trzecie. 
 11. Klient niniejszym przelewa na A4BEE wszelkie przyszłe wierzytelności, które powstaną po jego stronie – do czasu nabycia własności towaru zastrzeżonego zgodnie z pkt 1 – z tytułu zbycia towaru zastrzeżonego na rzecz osoby trzeciej lub zbycia rzeczy powstałych w wyniku przetworzenia lub połączenia z towarem zastrzeżonym. Przelew wierzytelności dokonywany jest w celu zabezpieczenia wszelkich aktualnych i przyszłych roszczeń wynikających z Umowy, istniejących w momencie przelewu. Jeśli towar zastrzeżony zostanie nabyty przez osobę trzecią od klienta razem z innymi towarami, które nie są własnością A4BEE, przelew obejmuje wierzytelność w wysokości odpowiadającej wartości towaru zastrzeżonego lub ceny nabycia (do kwoty wyższej). A4BEE niniejszym akceptuje przelew. Na żądanie A4BEE klient przedłoży wszelkie dokumenty dotyczące należności i dłużników, konieczne do egzekucji tych należności oraz zawiadomi dłużników o cesji. 
 12. Jeśli zastrzeżenie własności zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się towar, nie jest skuteczne, zastosowanie znajduje zabezpieczenie najbliżej odpowiadające prawu zastrzeżenia własności. Jeśli ustanowienie takiego zabezpieczenia wymagać będzie współdziałania klienta, klient niezwłocznie podejmie konieczne działania na własny koszt. 
 13. Klient na własny koszt ubezpieczy towar zastrzeżony od kradzieży, uszkodzenia, ognia, wody i innych szkód. 

§ 8. Rękojmia 

 1. Jeśli dostarczone przez nas towary lub części, są objęte rękojmią zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku wystąpienia wady towaru i zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi przez klienta na piśmie, dokonamy, według naszego wyboru, naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad. Odstąpienie od umowy z tytułu wad przez klienta możliwe jest dopiero po drugiej nieudanej próbie ich usunięcia w sposób wskazany powyżej. Roszczenia odszkodowawcze przysługują wyłącznie w zakresie uregulowanym w § 9. Wszystkie wymienione produkty i części, których własność już przeszła na klienta, przechodzą na naszą własność z chwilą dokonania ich wymiany, która następuje wraz z podpisaniem protokołu odbioru wymienionych produktów lub części. 
 2. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają po 12 miesiącach od przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy na klienta lub zakończenia prac i/lub napraw – w przypadku części naprawionych lub towarów wymienionych. 
 3. Każdy dostarczony towar powinien zostać sprawdzony przez klienta niezwłocznie po jego otrzymaniu. Roszczenie z tytułu rękojmi nie przysługuje, jeśli reklamacje dotyczące dostarczonych ilości lub wszelkich innych wad rozpoznanych w trakcie starannego sprawdzenia nie zostały do nas zgłoszone w formie pisemnej w ciągu pięciu dni roboczych od dnia dostawy; powyższe dotyczy również reklamacji wad ukrytych, które nie zostały zgłoszone w ciągu pięciu dni roboczych od dnia wykrycia. 
 4. Jeśli reklamacja klienta okaże się nieuzasadniona, klient zwróci nam wszystkie koszty powstałe po naszej stronie z tytułu takiej reklamacji, o ile ponosi on winę w złożeniu nieuzasadnionej reklamacji. 5. Wykonany przez nas wadliwy montaż lub usługa montażu nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu przepisów dotyczących umów sprzedaży, lecz wadę w rozumieniu przepisów dotyczących umów o dzieło. 
 5. A4BEE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku wad ilościowych lub jakościowych i innych widocznych w chwili odbioru, jeżeli nie zostaną one opisane w dokumencie CMR lub innym równorzędnym dokumencie transportowym.

§ 9. Odpowiedzialność za szkody 

 1. Nasza odpowiedzialność – niezależnie od podstawy prawnej – ograniczona jest do szkód, które my, nasi ustawowi przedstawiciele lub pracownicy, którym powierzono wykonanie zobowiązania, wyrządzili w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa. 
 2. W zakresie wskazanym w pkt 1 powyżej A4BEE ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody bezpośrednie. A4BEE nie ponosi odpowiedzialności za szkody dalsze lub pośrednie, w szczególności za przestoje produkcyjne klienta lub podmiotów trzecich. 
 3. W przypadku, w którym osoba trzecia będzie dochodziła od A4BEE jakichkolwiek roszczeń związanych z wykonaniem przez A4BEE uprawnień wynikających z niniejszego OWU (w szczególności określonego w § 7 ust. 5 b OWU) klient zobowiązuje się naprawić szkodę, jaką A4BEE poniesie w związku z takim roszczeniem (w szczególności zaś w związku z zaspokojeniem takiego roszczenia). Odpowiedzialność określona w niniejszym pkt 3 ma charakter gwarancyjny. 
 4. Roszczenia odszkodowawcze, przewidziane w kodeksie cywilnym z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, pozostają nienaruszone przez powyższe uregulowania. 5. W przypadku wszelkich kar umownych zastrzeżonych w niniejszym OWU na rzecz A4BEE, w przypadku gdy szkoda powstała w majątku A4BEE przewyższa wysokość kary umownej, A4BEE jest uprawniona każdorazowo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10. Odstąpienie 

 1. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w niniejszym OWU, mamy prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

   – klient opóźnia się z odebraniem towarów przez 10 dni; 

   – wystąpią przesłanki do złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego klienta; 

   – otwarcia postępowania likwidacyjnego klienta; 

   1. Odstąpienie od umowy nie wpływa na nasze roszczenia tytułem kary umownej i odszkodowania, o których mowa w niniejszym OWU. 
   2. A4BEE może w każdym z przypadków wskazanych w OWU zrealizować prawo odstąpienia w terminie 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  § 11. Szczególne warunki dla dostaw i montażu 

  1. Koszty montażu, stawki godzinowe, stawki dzienne, koszty dojazdów, pozostałe wydatki, etc. można sprawdzić kontaktując się z A4BEE. 
  2. Klient jest zobowiązany na własny koszt:
   a) udostępnić personel pomocniczy i specjalistyczny w liczbie odpowiedniej do wykonania montażu; b) udostępnić urządzenia i materiały, które są konieczne do wykonania montażu i uruchomienia oraz
   c) zorganizować szkolenia użytkowników końcowych przez własny personel, który uprzednio został przeszkolony przez A4BEE

  § 12. Szczególne warunki dla umów o dzieło 

  Obowiązują poniższe warunki, jeżeli nasze usługi polegają na wykonaniu dzieła: 

  1. Wynagrodzenie A4BEE ma charakter kosztorysowy, 
  2. Klient jest zobowiązany, niezwłocznie po zgłoszeniu wykonania dzieła, wykonać rozruch próbny przedmiotu umowy, sprawdzić go w zakresie przewidzianych w umowie funkcji i mocy oraz – o ile nie ma wad, które należy niezwłocznie zgłosić – najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych złożyć nam pisemne oświadczenie o odbiorze. Jeżeli klient w tym czasie nie zgłosi żadnych wad, dzieło uważa się za odebrane bez wad. 
  3. Na życzenie klienta przeszkolimy jego pracowników w zakresie wykonywania prac na miejscu wytwarzania dzieła. W takim przypadku klient jest zobowiązany ponieść wszystkie powstałe koszty, takie jak koszty podróży, noclegu i wyżywienia personelu szkolącego oraz – o ile jest to konieczne – udostępnić bezpłatnie pomieszczenia na szkolenie oraz odzież ochronną w odpowiedniej ilości. 
  4. Warunkiem dotrzymania przez nas przewidzianych terminów dostawy jest terminowe i prawidłowe wypełnienie przewidzianych w umowie obowiązków współdziałania przez klienta. Jeżeli klient nie wypełni swoich obowiązków współdziałania lub nie wypełni ich należycie, to terminy dostawy wydłużają się o czas trwania opóźnienia. 
  5. Szczegółowe regulacje dotyczące obowiązków współdziałania klienta wynikają z każdorazowo zawieranej umowy. 
  6. Prawa klienta w przypadku ujawnienia się wad po odbiorze
   a) Jeżeli dzieło będzie posiadało wady, klient może żądać wykonania dodatkowej usługi (tj. usunięcia wady lub wykonania nowego dzieła). Prawo wyboru między usunięciem wady a wykonaniem nowego dzieła należy do nas.
   b) Po bezskutecznym upływie terminu na wykonanie nowego dzieła, obopólnie ustalonego w formie pisemnej, klient może sam usunąć wadę i zażądać zwrotu koniecznych kosztów, chyba że mieliśmy prawo odmówić wykonania usługi dodatkowej.
   c) Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, bezzasadnie odmówimy wykonania usługi dodatkowej lub nie wykonamy jej w rozsądnym terminie wyznaczonym przez strony, klient może obniżyć wynagrodzenie lub odstąpić od umowy i żądać zwrotu niepotrzebnie poniesionych kosztów bądź też żądać odszkodowania zamiast wykonania usługi.
   d) Klientowi nie przysługują roszczenia w związku z wadami spowodowanymi nieprawidłową obsługą lub konserwacją dzieła bądź też zmianami dokonanymi przez klienta lub osobę trzecią.
   e) Roszczenia klienta z tytułu wad dzieła wygasają po upływie roku od odbioru dzieła.

  § 13. Poufność 

  1. Klient zobowiązuje się dochować tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych od A4BEE (w tym od jej upoważnionych przedstawicieli, pracowników, pełnomocników itp.) w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, w tym faktu jej zawarcia (“Informacje poufne”). Informacje Poufne obejmują w szczególności informacje handlowe, zakładowe, techniczne i technologiczne. W celu ochrony Informacji Poufnych każdy klient zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych środków, które w żadnym wypadku nie będą niższe niż środki podjęte przez klienta w celu zachowania poufności jego własnych materiałów poufnych. 
  2. Przez Informacje poufne należy rozumieć informacje, jak również dokumenty, niezależnie od ich formy (w tym także dokumenty elektroniczne) oraz nośniki, na których znajdują się Informacje poufne. 3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie ma zastosowania do informacji i dokumentów:
   a) które w dniu zawarcia umowy lub w dowolnym czasie po tym dniu stały się publicznie dostępne w sposób inny niż w wyniku naruszenia postanowień umowy między klientem a A4BEE,
   b) które zostały ujawnione którejkolwiek klientowi przez osobę trzecią, która zgodnie z prawem weszła w ich posiadanie i która jest uprawniona do ich ujawnienia, lub
   c) posiadanych przez klienta, niezależnie od procesu zawarcia i wykonywania umowy między A4BEE a klientem.
  3. Klient może ujawnić Informacje Poufne w przypadku, gdy takie ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub decyzję właściwego organu władzy publicznej, w szczególności organu administracyjnego lub sądu, lub w przypadku, gdy takie ujawnienie jest niezbędne do celów sporu, postępowania sądowego, arbitrażowego, wykonawczego lub innego podobnego postępowania z udziałem klienta. W takim przypadku klient zobowiązuje się do:
   a) w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, niezwłocznego powiadomienia pisemnie A4BEE, o konieczności ujawnienia Informacji Poufnych wraz ze wskazaniem o jakie Informacje poufne chodzi,
   b) dołożenia wszelkich starań, aby w maksymalny dopuszczalny sposób ograniczyć ujawnianie Informacji poufnych do tych, których ujawnienie faktycznie jest wymagane, oraz
   c) podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w celu ochrony interesów A4BEE.
  4. Klient może również ujawnić Informacje Poufne w zakresie niezbędnym do wykonania umowy z A4BEE swoim pracownikom, kontrahentom, pełnomocnikom, upoważnionym przedstawicielom oraz doradcom prawnym lub finansowym. 
  5. W przypadku ujawnienia przez klienta jakichkolwiek Informacji Poufnych zgodnie z pkt. 5 powyżej, klient zobowiązuje się zapewnić, aby każdy odbiorca Informacji Poufnych został powiadomiony o obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym § 13, oraz zaciągnął zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych odpowiadające niniejszemu §13. 
  6. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych obowiązuje w trakcie obowiązywania umowy z A4BEE, jak również w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu. 
  7. W przypadku naruszenia przez klienta obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji poufnych będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100.000 złotych za każde naruszenie. Jednakże w przypadku, gdy wysokość rzeczywistej szkody wyrządzonej przez Klienta przewyższa kwotę kary umownej, jesteśmy uprawnieni do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

  § 14. Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego 

  1. W przypadku, gdy w ramach realizacji umowy, do której znajduje zastosowanie OWU, dostarczane jest PWI, prawa do korzystania z PWI regulują postanowienia niniejszego paragrafu i określonej w nim umowy licencyjnej („EULA”). 
  2. Na potrzeby EULA Strony wprowadzają następujące definicje:
   a) „Oprogramowanie” oznacza aplikacje, oprogramowanie, powiązane z nimi ulepszenia, rozszerzenia, moduły, aktualizacje stanowiące program komputerowy lub jego elementy, niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania, należące do A4BEE, dostarczane w formie cyfrowej łącznie z usługami i towarami lub jako taka usługa lub towar, których dostarczenie reguluje OWU.
   b) „Inne utwory” oznacza kosztorysy, rysunki, analizy organizacyjne oraz inne utwory w rozumieniu prawa autorskiego za wyłączeniem Oprogramowania, przygotowane na zamówienie Licencjobiorcy.
   c) „Licencjobiorca” oznacza klienta A4BEE, któremu w związku z zawarciem umowy, do której stosuje się OWU, dostarczane jest Oprogramowanie.
   d) „PWI” oznacza Oprogramowanie i Inne utwory.
   e) „EULA” oznacza umowę licencyjna zawieraną na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
  3. A4BEE przyznaje Licencjobiorcy prawa określone w EULA pod warunkiem, dokonania przez Licencjobiorcę płatności o której mowa w § 4 pkt 1 OWU. 
  4. Licencja jest udzielana nieodpłatnie. 
  5. W sprawach nieuregulowanych w EULA należy stosować odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Dostaw i Płatności dla produktów A4BEE (OWU). 
  6. Korzystanie z PWI jest możliwe wyłącznie na warunkach określonych w EULA.
  7. W odniesieniu do Oprogramowania, A4BEE udziela Licencjobiorcy na czas nieoznaczony ograniczonej, osobistej, niewyłącznej licencji, ograniczonej terytorialnie do kraju siedziby Licencjobiorcy na korzystanie z PWI w celu obsługi powiązanego towaru lub usługi A4BEE w prowadzonej przez Licencjobiorcę działalności (na chwilę zawarcia EULA) bez możliwości wykorzystania Oprogramowania do jakiegokolwiek innego celu. 
  8. Do celu wskazanego powyżej Licencjobiorca ma prawo do utrwalenia, wyświetlania oraz zwielokrotniania Innych utworów, dowolną techniką. 
  9. Do celu wskazanego powyżej Licencjobiorca ma prawo do utrwalenia, wyświetlania, przechowywania, uruchamiania, używania (stosowania) Oprogramowania oraz uzyskiwania do niego dostępu tylko w takiej liczbie kopii, jaką liczbę Oprogramowania dostarczyła A4BEE w realizacji zamówienia Licencjobiorcy. Licencjobiorca nie ma prawa do sporządzania kopii Oprogramowania ani uruchamiania go na większej liczbie urządzeń, chyba że jest to wyraźnie dopuszczone przez prawo powszechnie obowiązujące. 
  10. Licencjobiorca nie ma prawa używać Oprogramowania do obsługi urządzeń produkowanych przez inne podmioty niż A4BEE. W zakresie, w jakim Oprogramowanie niezwiązane z konkretnym urządzeniem jest dostarczane Licencjobiorcy w taki sposób, by zostało przez niego zainstalowane, Licencjobiorca może zainstalować wyłącznie jedną kopię Oprogramowania na jednym urządzeniu (jednym nośniku pamięci). 
  11. Oprogramowanie jest uważane za dostarczone i zaakceptowane przez Licencjobiorcę w dniu, w którym zostanie udostępnione na urządzeniu. 
  12. O ile nie jest to wprost dopuszczone na gruncie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych (a wówczas tylko w takim zakresie i do wskazanego tam celu) Licencjobiorca nie może:
   a) uzyskiwać dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania ani podejmować żadnych działań zmierzających do tego celu,
   b) dekompilować, dezasemblować ani w żaden inny sposób przetwarzać kodu źródłowego Oprogramowania ani ingerować w funkcje Oprogramowania w inny sposób niż Oprogramowanie wprost przewiduje w ramach posiadanych funkcjonalności,
   c) udzielać innym podmiotom (z wyłączeniem pracowników) jakichkolwiek praw do korzystania z Oprogramowania z wyjątkiem określonej w EULA sublicencji.
  13. Licencjobiorca może udzielić sublicencji, na warunkach określonych w EULA dla licencji, osobie trzeciej wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków (warunkowe prawo udzielenia sublicencji):
   a) trwałego zbycia (przeniesienia własności i posiadania) urządzenia, na którym zainstalowane zostało Oprogramowanie,
   b) otrzymania potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania przez sublicencjobiorcę warunków licencji,
   c) nie istnieją jakiekolwiek (zarówno wymagalne jak i jeszcze niewymagalne) wierzytelności A4BEE wobec Licencjobiorcy.
  14. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że udzielenie sublicencji może uniemożliwić Licencjobiorcy korzystanie z Oprogramowania w związku z korzystaniem z urządzenia i Oprogramowania przez sublicencjobiorcę. 
  15. Licencjobiorca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność wobec A4BEE, niezależnie od winy Licencjobiorcy, w przypadku udostępnienia podmiotowi trzeciemu Oprogramowania bez udzielenia stosownej sublicencji lub z naruszeniem warunków jej udzielenia i zobowiązuje się zapłacić A4BEE w terminie 7 dni od otrzymania pierwszego wezwania, karę umowną w wysokości równowartości szkody jaką poniosła A4BEE w związku z nieudzieleniem stosownej sublicencji lub z naruszeniem warunków jej udzielenia. 
  16. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonania cesji EULA ani żadnych praw lub obowiązków wynikających z EULA bez uprzedniej zgody A4BEE udzielonej w formie dokumentowej.
  17. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. A4BEE może licencjonować Oprogramowanie lub jego część Oprogramowania od jednego lub większej liczby licencjodawców zewnętrznych. W niektórych przypadkach do Oprogramowania mogą znajdować zastosowanie dodatkowe warunki, związane z konkretnym rodzajem Oprogramowania przedstawiane Licencjobiorcy przed pierwszym skorzystaniem z Oprogramowania, w tym w szczególności licencje osób trzecich i licencje open source. Takie postanowienia licencji mogą zastępować lub uzupełniać niektóre warunki niniejszej umowy EULA. W takim przypadku, niniejsza licencja jest udzielana pod warunkiem akceptacji takich dodatkowych warunków. 
  18. A4BEE lub osoby trzecie posiadają prawa autorskie oraz inne prawa na dobrach niematerialnych związane z Oprogramowaniem. A4BEE zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Licencjobiorcy na gruncie postanowień EULA. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim i może podlegać ochronie na gruncie innych praw na dobrach niematerialnych. 
  19. Korzystać z oprogramowania mogą wyłącznie osoby do tego wykwalifikowane w sposób zgodny z instrukcjami i wytycznymi przekazanymi lub udostępnionymi przez A4BEE oraz zgodnie z wdrożonymi przez Licencjodawcę procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo. Osoby korzystające z oprogramowania powinny w szczególności posiadać odpowiednie przeszkolenie i działać z najwyższą starannością. Za zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z Oprogramowania odpowiada wyłącznie Licencjobiorca. 
  20. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z utworów stworzonych za pomocą Oprogramowania, na takich samych warunkach na jakich jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania. 
  21. A4BEE nie odpowiada za konsekwencje sposobu, w jaki Licencjobiorca lub inna osoba wykorzystuje Oprogramowanie, w tym w szczególności za następstwa niewłaściwego lub stwarzającego ryzyko szkody zaprogramowania pracy urządzeń przy wykorzystaniu Oprogramowania. A4BEE nie jest zobowiązana w inny sposób, ponad ten wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, wprowadzenia jakichkolwiek zabezpieczeń przed możliwością korzystania z Oprogramowania w sposób mogący spowodować uszkodzenia urządzeń i mienia i osób położonych w pobliżu. 
  22. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie zawiera zabezpieczenia które mogą tymczasowo lub trwale wstrzymać działalność urządzeń, na których Oprogramowanie zostało zainstalowane. W szczególności takie zabezpieczenia mogą być aktywowane w przypadku zaistnienia opóźnienia w płatności Licencjobiorcy jakichkolwiek należności na rzecz A4BEE lub powzięciu przez A4BEE uzasadnionego podejrzenia, że z Oprogramowania korzystają osoby nieupoważnione. Licencjobiorca zobowiązuje się wykorzystywać urządzenia, na których zainstalowano Oprogramowanie w taki sposób, by wstrzymanie działania Oprogramowania (a tym samym sterowanych przez Oprogramowanie urządzeń) nie spowodowało szkód po stronie Licencjobiorcy lub osób trzecich. Licencjobiorca zobowiązuje się udostępnić A4BEE urządzenia na których zainstalowano Oprogramowanie, na pierwsze żądanie, w terminie w nim określonym, w celu usunięcia lub tymczasowej deaktywacji ww. Zabezpieczeń. 
  23. O ile A4BEE wprost nie zastrzegła odmiennie w formie dokumentowej, Licencjobiorca nie jest uprawniony do otrzymywania jakichkolwiek aktualizacji Oprogramowania ani pomocy technicznej od A4BEE. Na żądanie Licencjobiorcy, jeśli będzie to technicznie możliwe, A4BEE lub jej partner może przygotować odrębną wycenę aktualizacji Oprogramowania lub świadczenia pomocy technicznej. 
  24. A4BEE lub partnerzy mogą udostępniać Licencjobiorcy odpłatnie lub nieodpłatnie aktualizacje lub zmiany w Oprogramowaniu. W Przypadku zmian lub aktualizacji nieodpłatnych, Licencjobiorca jest zobowiązany do udostępnienia urządzenia lub dostępu do urządzenia, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie w terminie i miejscu określonym przez A4BEE, w celu dokonania zmiany lub aktualizacji w Oprogramowaniu. Warunki EULA mają zastosowanie do zmian i aktualizacji Oprogramowania, chyba że A4BEE dołączy inne odmienne warunki licencji do zmiany lub aktualizacji Oprogramowania. 
  25. O ile A4BEE wprost nie zastrzegła odmiennie w osobnych porozumieniach, Oprogramowanie dostarczane jest bez jakichkolwiek zapewnień co do jego funkcjonalności przydatności do określonego celu, niezawodności lub dostępności, dokładności, braku błędów w Oprogramowaniu, ani tym bardziej co do możliwych do osiągnięcia za jego pomocą rezultatów. Oprogramowanie jest dostarczane na zasadzie „tak jak jest” bez jakichkolwiek gwarancji A4BEE, wyraźnych lub dorozumianych. 
  26. Wszelkie nieosobowe dane dotyczące użycia urządzeń współpracujących z Oprogramowaniem takie jak przykładowo: czas pracy urządzenia, czas wykorzystania określonych programów, identyfikator urządzenia, wersja oprogramowania, typ i wersja urządzenia, stan urządzenia, przyczyna ponownego uruchomienia, dane dotyczące awarii, całkowita pamięć i dostępność pamięci, liczba cykli, zgromadzone przez Oprogramowanie, należą do A4BEE. 
  27. Odpowiedzialność A4BEE związana z Oprogramowaniem – niezależnie od podstawy prawnej – ograniczona jest do szkód, które A4BEE wyrządziła w sposób umyślny. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią odmiennie, A4BEE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dowolnego rodzaju wynikające lub związane z użytkowaniem lub niemożnością korzystania z Oprogramowania, w tym, ale nie wyłącznie, za szkody spowodowane lub związane z błędami, przerwami, opóźnieniem w działaniu, szkodliwym oprogramowaniem, brakiem połączenia oraz wszelkimi innymi wadami Oprogramowania. 
  28. A4BEE będzie uprawniona do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym EULA w przypadku jakiegokolwiek naruszenia jej postanowień. 

  § 15. Ochrona danych 

  1. A4BEE podchodzi do ochrony danych z należytą powagą. W związku z tym przestrzega obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony danych. 
  2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016, poz. 119, s. 1, dalej jako „RODO”), A4BEE informuje, że administratorem danych osobowych osób fizycznych, których dane będą zbierane w związku z procesem zamówień składanych u A4BEE dotyczących jakichkolwiek towarów lub usług A4BEE Sp. z o.o. u w tym zapytań o oferty oraz zawarciem, realizacją i rozliczeniem wszelkich umów zawartych z Klientami jest A4BEE Sp. z o.o. W szczególności może dochodzić do przetwarzania danych osobowych, do którego stosują się przepisy RODO, następujących osób:
   a) Klienta będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
   b) pełnomocnika Klienta będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
   c) członka organu zarządzającego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRS),
   d) osoby fizycznej skierowanej do kontaktu z A4BEE (np. pracownikiem Klienta) lub z którą A4BEE nawiązała kontakt z celu nawiązania, realizacji i rozliczenia współpracy z Klientem;
  3. Z administratorem można się kontaktować na poniższe dane: A4BEE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 8, 54-424 Polska. 
  4. Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie:
   a) art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umów z Klientami,
   b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na A4BEE w szczególności na potrzeby księgowe, rachunkowe oraz gdy upoważnione do tego organy zwrócą się z uzasadnionym wnioskiem do A4BEE,
   c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu usprawnienia komunikacji w ramach działalności handlowej grupy kapitałowej, w celu ulepszania oferty w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w celach ewaluacji kontraktów, oceny i szkoleń wewnętrznych oraz zawiązania przyszłej współpracy lub wykazania doświadczenia A4BEE, oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń i windykacji przez A4BEE.
  5. Odbiorcami danych osobowych będzie A4BEE oraz podmioty świadczące usługi na rzecz A4BEE umożliwiające realizację ww. celów, np. kancelarie prawne. 
  6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zasadą ograniczenia zakresu przetwarzania, przez następujące okresy, przy czym decyduje okres dłuższy:
   a) przez okres do przedawnienia wszelkich roszczeń pomiędzy A4BEE a Klientem lub osobą fizyczną, której dane będą przetwarzane,
   b) przez okres koniecznego przechowywania dokumentacji służącej do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na A4BEE,
   c) przez okres przydatności gospodarczej danych dla A4BEE np. w celach szkoleń wewnętrznych czy zawiązania przyszłej współpracy,
  7. A4BEE pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, od Klientów, z ogólnodostępnych źródeł (np. strony internetowej Klienta lub ogólnodostępnych rejestrów) lub od podmiotów z którymi współpracuje (polecenia) – wówczas każdorazowo informacja z tożsamością takiego podmiotu zostanie przekazana najpóźniej w chwili kontaktu.
  8. W przypadku, gdy dane są uzyskiwane od osób, których dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować niemożnością podjęcia rozmów, zawarcia lub wykonania umowy z winy Klienta. 
  9. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
  10. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
   a) na zasadach określonych w art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
   b) na zasadach określonych w art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
   c) na zasadach określonych w art. art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
   d) na zasadach określonych w art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   e) na zasadach określonych w art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych,
   f) na zasadach określonych w art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  11. Sprzeciw wobec przechowywania i przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu należy przesłać drogą pocztową na adres A4BEE Sp. z o.o. ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Polska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@a4bee.com. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprzeciwu A4BEE nie będzie wykorzystywać danych w zakresie objętym sprzeciwem. 
  12. Klient zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, nie przechowywać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać żadnych danych A4BEE, podmiotów stowarzyszonych, klientów, pracowników, członków kierownictwa lub zarządu A4BEE bądź któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, w jakimkolwiek innym celu niż dostawa lub realizacja zamówień złożonych przez A4BEE. 
  13. Klient zobowiązuje się niezwłocznie przekazać w sposób udokumentowany niniejszą informację dot. przetwarzania danych osobowych, najpóźniej z chwilą dowiedzenia się o jej treści, wszelkim osobom fizycznym związanych z jego przedsiębiorstwem lub przybranym przez niego lub z jego inicjatywy do współpracy z A4BEE. Klient ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, niezależnie od winy, za nienależyte wypełnienie lub niewypełnienie tego obowiązku i zobowiązuje się zapłacić A4BEE w terminie 7 dni od otrzymania pierwszego wezwania, karę umowną w wysokości równowartości szkody związanej z zapłatą odszkodowania, kary administracyjnej lub innej kary określonej w przepisach, poniesionej przez A4BEE, lub osoby zarządzające A4BEE, w związku z niedopełnieniem ww. obowiązku.

  § 16. Komunikacja 

  1. O ile strony nie postanowią inaczej, komunikacja pisemna będzie przesyłana między stronami listem poleconym lub przesyłką kurierską, każdorazowo na adres siedziby strony będącej adresatem, ujawniony we właściwym rejestrze handlowym w chwili nadania przesyłki. 
  2. Przesyłkę w każdym przypadku uważa się za doręczoną uważa się z upływem 14 dni od dnia, w którym adresat mógł ją odebrać. Oświadczenie woli zawarte w przesłanym dokumencie uważa się za złożone najpóźniej wraz z upływem powyższego terminu. 

  § 17. Postanowienia końcowe 

  1. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich ustaw, decyzji, przepisów, rozporządzeń i urzędowych nakazów oraz wytycznych, a także za uzyskanie wszelkich pozwoleń, licencji i pełnomocnictw i przestrzeganie wszystkich innych wytycznych dla prowadzenia działalności w zgodzie z prawem. 
  2. Jeżeli na skutek przepisów ustawy lub przepisów albo sankcji handlowych, które odnoszą się do naszych produktów lub usług z nimi związanymi, dostawa na określone terytorium, do danego kraju lub do jednego lub kilku odbiorców towaru będzie zabroniona lub ograniczona, bądź też gdy takie ograniczenie wejdzie w życie po potwierdzeniu zlecenia lub w trakcie dostawy, A4BEE zastrzega sobie prawo odstąpienia od dostawy i do obciążenia klienta wszelkimi poniesionymi kosztami. 
  3. Stosunek umowny podlega wyłącznie prawu Rzeczpospolitej Polskiej, tak jak pomiędzy osobami mającymi miejsce zamieszkania w Polsce. Obejmuje to w szczególności prawne pojęcia i terminy zawarte w niniejszych OWU, których angielskie tłumaczenia mogą nie być identyczne z polską wersją w zakresie skutków prawnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. 
  4. W przypadku sprzeczności postanowień umowy z klientem z postanowieniami OWU, wiążące są postanowienia umowy. Strony mogą również dokonać ustaleń odmiennych niż określone w OWU po zawarciu umowy, w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
  5. Sądem wyłącznie właściwym dla dochodzenia roszczeń z tytułu umów, do których ma zastosowanie OWU, jest sąd we Wrocławiu. Mamy jednak prawo do złożenia pozwu przeciwko klientowi w każdym innym sądzie właściwym. 
  6. Nie dokonano żadnych dodatkowych uzgodnień ustnych. Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to także zmiany wymogu dotyczącego zachowania formy pisemnej. 
  7. Jeżeli poszczególne postanowienia powyższych warunków będą nieskuteczne, skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Nieskuteczne postanowienie niniejszych warunków zostanie zastąpione takim skutecznym postanowieniem, które pod względem gospodarczym jest najbardziej zbliżone do nieskutecznego postanowienia. 
  8. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWU będzie lub stanie się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, lub zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Każde takie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie, w zakresie dozwolonym przez prawo, zastąpione przez strony ważnym i wykonalnym postanowieniem, którego intencja i cel w kontekście ekonomicznym będzie najbardziej zbliżona do danego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe dotyczy także sytuacji, w której niniejsze OWU będą zawierać luki.